عنبر نسارا

عنبر نسارا چیست؟ خواص عنبر نسارا با شنیدن این اسم پرطمطراق، انسان ناخودآگاه، یک داروی خوش رنگ و بو را در ذهن خود مجسم...